sinroku.com

Yamada Ooi-machi Ashigara-kami-gun Kanagawa

dispatched from Yoyogi Shibuya-ku Tokyo